• Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Spelreglement - Win een ton voor je straat

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Gamma Nederland B.V. (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan het promotionele kansspel “Win een ton voor je straat” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Deelname

 1. Men kan deelnemen aan het promotionele kansspel:
  • gammawinacties.nl
  • tijdens verschillende evenementen.
 2. De deelnemer dient bij deelname de volgende gegevens in te vullen: naam, e-mailadres, en geboortedatum.
 3. Aan het promotionele kansspel kan worden deelgenomen doormiddel van inschrijving bij Organisator via een van de beschikbare kanalen.
 4. Na goedgekeurde deelname ontvangt de deelnemer een e-mailbericht met de bevestiging van deelname aan de Win een ton voor je straat.
 5. Deelname aan het promotionele kansspel geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 3 Prijzenpakket

 • Het prijzenpakket bestaat uit: ‘Een regenton voor de straat’: hierna te noemen de ‘Prijs’. Er worden maximaal 100 regentonnen beschikbaar gesteld aan de straat waar de winnende deelnemer woont.
 • De deelnemer die de Prijs heeft gewonnen heeft recht op 1 regenton de resterende 99 regentonnen worden verdeeld onder de woonadressen die binnen de plaats, straatnaam en postcodegebied van de winnende deelnemer vallen.

Artikel 4 Bekendmaking van de winnaars

 • De deelnemer die de Prijs heeft gewonnnen wordt op 11 april 2022 hierover op de hoogte gebracht. De gewonnen deelnemer heeft tot en met 15 april 2022 te reageren om de Prijs te innen. Indien GAMMA de gewonnen deelnemer niet voor 15 april heeft kunnen bereiken wordt de prijs doorgeschoven naar de volgende deelnemer die gewonnen heeft.
 • Datum van levering van gewonnen Prijs wordt door GAMMA afgestemd met de winnende deelnemer. De levering moet i.c.m zijn met levering van de overige 99 regentonnen die verdeeld worden onder de woonadressen die binnen de plaats, straatnaam en postcodegebied van de winnende deelnemer vallen.
 • De Prijs is niet (geheel of gedeeltelijk) inwisselbaar voor contanten en/of andere prijzen.
 • In geval incorrecte en/of onvolledig opgegeven gegevens van een deelnemer,  een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de actie, misbruik of fraude behoudt GAMMA zich het recht voor om deelnemers aan de actie te weigeren of het recht op de Prijs (achteraf) te laten vervallen.

Artikel 5 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

 • Ieder woonadres wordt geinformeerd via een flyers over het uitreiken van de 99 regentonnen (waarbij op=op geldt). Bovendien geldt dat een woonadres slechts 1 regenton in ontvangst mag nemen.
 • De flyers wordt in de brievenbussen van de woonadressen gestopt voorzover er geen opt-in of opt-out systeem (JA-JA, NEE-JA en of NEE-NEE) wordt gehanteerd. 
 • De flyer worden voorzien van spelregels die gelden voor de woonadressen in binnen de plaatst, straatnaam en postcodegebied van de winnende deelnemer 
 • Apartementen, flatgebouwen en woonvertrekken zonder tuin zijn uitgesloten van deelname aan deze winactie

Artikel 6 Minimum leeftijd

 1. Deelnemers aan de Win een ton voor je straat dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Win een ton voor je straat heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamebewijzen heeft geen enkele invloed op de trekking van de deelnamebewijzen en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamebewijzen de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.
 2. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.
 3. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.
 4. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.
 5. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven. 6.

 6. Indien de winnende deelnemer op verzoek van GAMMA meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaar.

 7. De winnende deelnemer is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van GAMMA.

Artikel 8 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Gamma Nederland B.V. via info@lotify.com.

Artikel 9 Algemene bepalingen

 • Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt GAMMA zich het recht voor om de betreffende deelnemer uit te sluiten. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is GAMMA gerechtigd de volledige schade op de deelnemer te verhalen.
 • GAMMA, haar medewerkers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor schade van de deelnemers of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de actie, de overeenkomst of het gebruik van de gewonnen prijzen en/of verkregen producten.
 • GAMMA is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website www.gamma.nl, de telecommunicatie infrastructuur en / of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
 • Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze actie voorbehouden.
 • De actievoorwaarden zijn te vinden op de website www.gammawinacties.nl GAMMA behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen. De meest actuele actievoorwaarden zijn te vinden op de website www.gamma.nl
 • In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van GAMMA.
 • Voor klachten die verband houden met deze actie kunnen deelnemers terecht bij de klantenservice van GAMMA via het contactformulier opwww.gamma.nl of telefonisch via 088-010 86 10. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend dan wel bevestigd.
 • Klachten kunnen gemeld worden bij info@lotify.nl. Lotify faciliteert de winactie en klantenservice tijdens de actieperiode. Ook verzorgt Lotify de benodigde juridische documenten die nodig zijn na afloop van de winactie.
 • Op de actie is Nederlands recht van toepassing
 • Deze actie is gebaseerd op de Gedragscode promotionele kansspelen (ter promotie van GAMMA) en GAMMA handelt (als aanbieder) in overeenstemming met deze Gedragscode.
 • Werknemers van GAMMA en externe partijen waarmee GAMMA samenwerkt aan deze actie zijn uitgesloten van deelname.
 • Over de uitslag en toekenning van de Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.